Ezechiel 15

1

Dostal jsem slovo Hospodinovo:

2

"Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům?

3

Dá se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se dá něco zavěsit?

4

Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se dá použít?

5

Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu se ještě dá použít?

6

Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma.

7

Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin - až se proti nim postavím tváří.

8

Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví Panovník Hospodin."