Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Ezechiel 11

1

Vtom se mě zmocnil Duch a přenesl mě k východní bráně Hospodinova domu, k té, která je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše, syna Azurova, a Pelatiáše, syna Benajášova.

2

"Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město.

3

Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.'

4

Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!"

5

Tehdy na mě padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; já ale vím i to, co vás v duchu napadá.

6

Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly!

7

Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; já vás z něj ale vyženu.

8

Báli jste se meče a já na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin.

9

Vyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky.

10

Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že já jsem Hospodin.

11

Už vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území

12

a tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte mé zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!"

13

A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?"

14

Dostal jsem slovo Hospodinovo:

15

"Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.'

16

Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní.

17

Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi.

18

Až tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti.

19

Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa,

20

aby se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a já budu jejich Bohem.

21

Ale těm, jejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin."

22

Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla.

23

Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města.

24

Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se mě Duch zmocnil a přenesl mě k vyhnancům v Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo

25

a já jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic