Ezechiel 10

1

Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky:

2

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

3

Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu.

4

Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji

5

z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu.

6

Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.

7

Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia.

8

Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše!

9

Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí,

10

abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne

11

a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží.

12

Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia.

13

Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista.

14

Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu.

15

Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem.

16

Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení;

17

druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium.

18

Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť

19

vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k mé záchraně.

20

Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt.

21

Žít - to je pro mě Kristus, a umřít - to je zisk!

22

Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost,

23

neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;

24

zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám.

25

Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu,

26

aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím.

27

Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia.

28

Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha.

29

Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli.

30

Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále.