Jeremjáš 45

1

Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval.

2

"Toto ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele.

3

Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.'

4

Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi!

5

A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ."