Jeremjáš 34

1

Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi královstvími a národy, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města:

2

"Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm.

3

Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu!

4

Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem;

5

zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a budou tě oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin."

6

Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě.

7

Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná města, která v Judsku zbyla.

8

Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků.

9

Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo už neměl zotročovat svého židovského bratra.

10

Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na svobodu a že je už nebudou zotročovat. Souhlasili s tím a propustili je.

11

Potom si to ale rozmysleli a své otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je.

12

Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo:

13

"Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu:

14

‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové mě ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali.

15

Vy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem.

16

Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak mé jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je.

17

A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste mě. Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, já tedy vyhlašuji ‚svobodu' vám, praví Hospodin - svobodu pro meč, mor a hlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království země.

18

S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho polovinami.

19

Judské a jeruzalémské velmože, dvořany, kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete,

20

vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř.

21

Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále, které se od vás právě stahuje.

22

Hle, vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na ně, dobudou je a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí."