Jeremjáš 15

1

Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni.

2

K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním!

3

Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji.

4

Na duchu klesám slabostí, ty ale o mé stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na mě nastražili past.

5

Pohleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě nestará!

6

K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi má skrýš, můj úděl na zemi mezi živými!

7

Vyslechni prosím moje volání - jsem už úplně zoufalý! Zachraň mě před těmi, kdo mě stíhají, jsou příliš silní - na ně nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy mě spravedliví obklopí, až mi své dobrodiní projevíš.