Izajáš 7

1

Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt.

2

Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru.

3

Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna Šear-jašuba a vyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli,

4

a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova.

5

Ano, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal:

6

‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.'

7

Panovník Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude!

8

Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže už nebude národem.

9

Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte!"

10

Hospodin pak Achazovi ještě řekl:

11

"Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, ať už dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách."

12

"Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina."

13

"Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha?

14

Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.

15

Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med.

16

Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena.

17

Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!"

18

V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině.

19

Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na všechny houštiny i mokřiny.

20

V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá.

21

V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí,

22

nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu.

23

V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčím.

24

Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím.

25

Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se už nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny, budou zdupány ovcemi.