Izajáš 56

1

Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť má spása už je blízko, má spravedlnost zjeví se!

2

Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla.

3

Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu." Ať také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu."

4

Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají mé soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se mé smlouvy,

5

dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí.

6

Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy -

7

ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.

8

Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo už byli shromážděni.

9

Všechna polní i lesní zvířata, pojďte žrát!

10

Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují.

11

Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk.

12

"Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!"