Izajáš 55

1

Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně!

2

Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem.

3

Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil.

4

Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy.

5

Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež tě neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž tě oslaví.

6

Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

7

Ničema ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští.

8

Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.

9

Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.

10

Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí -

11

takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.

12

Ano, vyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích.

13

Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí.