Izajáš 32

1

Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá!

2

Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé.

3

Oči vidoucích už nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné.

4

Srdce ustrašených nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví.

5

Hlupák už nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat ctihodný.

6

Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým.

7

Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí.

8

Šlechetný má však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí.

9

Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte mě! Vy dcery, jež si v klidu žijete, mé řeči ucho nakloňte!

10

Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde.

11

Vy bezstarostné, třeste se, vy sebejisté, chvějte se! Vysvlečte se a obnažte, pytlem zahalte se na bedrech!

12

Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi,

13

nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření!

14

Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka.

15

Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat.

16

Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad.

17

Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí až navěky.

18

V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí.

19

I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí,

20

blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu!