Izajáš 21

1

Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé.

2

Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním.

3

Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by mě zachvátily porodní bolesti. Skličuje mě to, co slyším, to, co vidím, mě děsí!

4

Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení!

5

Plné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války!

6

Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ať ohlásí, co uvidí!

7

Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - ať je sleduje pozorně, velmi pozorně!"

8

A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce.

9

Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!"

10

Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele.

11

Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?"

12

A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!"

13

Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině,

14

žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem!

15

Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem!

16

Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne

17

a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele.