Izajáš 20

1

V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl,

2

v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý.

3

Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši,

4

právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce - nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta.

5

Ti, kdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí.

6

V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'"