Izajáš 12

1

V ten den řekneš: "Chválím tě, Hospodine - byls na mě rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi mě.

2

Hle, Bůh mě zachránil - doufám a už se nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!"

3

Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení.

4

V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší!

5

Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně - ať se to dozví celý svět!

6

Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!"