Přísloví 30

1

Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi:

2

Nesporně jsem ten nejtupější z lidí a běžná rozumnost mi zcela uniká.

3

Moudrosti jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem nedosáh.

4

Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?

5

Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.

6

K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.

7

Jen o dvě věci jsem tě žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu:

8

Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji,

9

abych tě přesycen nezradil a nikdy neřekl: "Kdo je Hospodin?" Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží jméno netupil.

10

Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal!

11

Je pokolení, jež zlořečí otci a svojí matce nežehná.

12

Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté.

13

Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí!

14

Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě.

15

Pijavice má dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost:

16

hrob, neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň.

17

Tomu, kdo vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata.

18

Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad mé chápání:

19

cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou.

20

Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného."

21

Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést:

22

když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát,

23

když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá.

24

Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší:

25

mravenci, národ nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby;

26

králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí;

27

kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží;

28

pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v královských palácích.

29

Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně:

30

lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se neleká,

31

osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný král.

32

Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústa!

33

Pod tlakem vzniká z mléka máslo, pod tlakem vytéká z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár.