Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Přísloví 20

1

Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří.

2

Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí.

3

Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.

4

Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně.

5

Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat.

6

Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal.

7

Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci!

8

Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání.

9

Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?

10

Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí.

11

I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha.

12

Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin.

13

Nemiluj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se nasytíš.

14

"Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, už si pochvaluje.

15

Někdo má zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty.

16

Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu.

17

Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení.

18

Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj.

19

Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění.

20

Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě.

21

Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci.

22

Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže.

23

Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí.

24

Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí?

25

Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.

26

Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly.

27

Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá.

28

Láska a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá laskavost.

29

Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny.

30

Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic