2 Mojžíšova 37

1

Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká.

2

Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec.

3

Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém.

4

Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem.

5

Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit.

6

Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká.

7

Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:

8

jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích.

9

Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici.

10

Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.

11

Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec.

12

Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec.

13

Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou.

14

Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit.

15

Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem.

16

Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata.

17

Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy.

18

Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé.

19

Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

20

Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy.

21

Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

22

Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.

23

Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky.

24

Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata.

25

Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy.

26

Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec.

27

Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit.

28

Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem.

29

Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek.