2 Mojžíšova 36

1

Ať tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin."

2

A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k té práci a dát se do ní.

3

Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary.

4

Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla

5

a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."

6

Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte už přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více.

7

Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost!

8

Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby.

9

Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry.

10

Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů.

11

Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu.

12

Na první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě.

13

Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek.

14

Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových houní.

15

Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry.

16

Spojili zvlášť pět houní a šest houní.

17

Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného kusu.

18

Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek.

19

Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.

20

Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva.

21

Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký

22

a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku.

23

Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů.

24

Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám.

25

Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů

26

a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám.

27

Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů.

28

Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku.

29

Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích.

30

Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem.

31

Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku,

32

pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku.

33

Vyrobili i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému.

34

Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili zlatem.

35

Udělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby.

36

K ní udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky.

37

Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu

38

a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu.