2 Mojžíšova 31

1

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2

"Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda.

3

Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla,

4

aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu,

5

aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo.

6

Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal:

7

Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na ní, veškeré náčiní stanu,

8

stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář,

9

oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec,

10

svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby,

11

olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. Ať vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal."

12

Hospodin Mojžíšovi řekl:

13

"Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel.

14

Zachovávejte sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu.

15

Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.

16

Ať synové Izraele zachovávají sobotu; ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení.

17

Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech."

18

Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem.