2 Mojžíšova 26

1

"Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na ně umným způsobem vytkat cheruby.

2

Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry.

3

Pět pruhů ať je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů.

4

Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu.

5

Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ať leží naproti sobě.

6

Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek.

7

Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní.

8

Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry.

9

Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu.

10

Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu.

11

Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek.

12

Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku.

13

Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat.

14

Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.

15

Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva.

16

Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký

17

a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně.

18

Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů.

19

Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám.

20

Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů

21

a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám.

22

Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů.

23

Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku.

24

Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích.

25

Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem.

26

Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku,

27

pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku.

28

Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému.

29

Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem.

30

Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

31

Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby.

32

Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách.

33

Až zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně.

34

V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici.

35

Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku.

36

Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu.

37

K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro ně pět bronzových patek."