2 Mojžíšova 25

1

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2

"Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné.

3

Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz,

4

modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst,

5

červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo,

6

olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo,

7

onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.

8

Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich.

9

Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu."

10

"Ať mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká.

11

Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec.

12

Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém.

13

Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem;

14

tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit.

15

Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány.

16

Do té truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám.

17

Vyrobíš k ní také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká.

18

Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:

19

jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích.

20

Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici.

21

Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám.

22

Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele."

23

"Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.

24

Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec.

25

Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec.

26

Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou.

27

Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit.

28

Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit.

29

Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata.

30

A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."

31

"Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy.

32

Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé.

33

Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

34

Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy.

35

Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

36

Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.

37

Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu.

38

Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky.

39

Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata.

40

Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře."