2 Mojžíšova 20

1

Bůh promluvil všechna tato slova:

2

"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.

3

Neměj žádné bohy kromě mne.

4

Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

5

Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,

6

a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

7

Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

8

Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

9

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,

10

ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.

11

V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

12

Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

13

Nezabíjej.

14

Necizolož.

15

Nekraď.

16

Nelži o svém bližním.

17

Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic."

18

Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál

19

a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!"

20

Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili."

21

Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.

22

Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe.

23

Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata.

24

Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti.

25

Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej.

26

Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota.