2 Mojžíšova 17

1

Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít.

2

Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, ať máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na mě dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?"

3

A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!"

4

Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli mě ukamenují!"

5

Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi.

6

Pohleď, já budu stát před tebou tam na té skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil.

7

To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?"

8

Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem.

9

Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl."

10

Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku.

11

A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek.

12

Když pak už Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce.

13

Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem.

14

Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe."

15

Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je má korouhev."

16

Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi až do posledního pokolení."