2 Mojžíšova 11

1

Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyžene.

2

Řekni lidu, ať každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky."

3

A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu.

4

Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem.

5

Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře.

6

Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude.

7

Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.'

8

Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který tě následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem.

9

Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude."

10

Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil.