2 Mojžíšova 1

1

Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou:

2

Ruben, Šimeon, Levi a Juda,

3

Isachar, Zabulon a Benjamín,

4

Dan a Neftalí, Gád a Ašer.

5

Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef už byl v Egyptě.

6

Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení.

7

Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země.

8

Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa.

9

Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!

10

Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!"

11

Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses.

12

Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza,

13

a tak je začali nemilosrdně zotročovat.

14

Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší té dřiny je nemilosrdně nutili.

15

Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua):

16

"Až budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít."

17

Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu.

18

Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!"

19

Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, už mají po porodu."

20

Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal.

21

A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny.

22

Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!"