Žalmy 99

1

Hospodin kraluje - národy, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země ať třese se!

2

Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy.

3

Tvé jméno veliké a hrozné ať velebí: "On je svatý!"

4

Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty.

5

Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!"

6

Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil.

7

Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil.

8

Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny.

9

Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!"