Žalmy 98

1

Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství.

2

Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy.

3

Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil!

4

Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte!

5

Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte.

6

Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte!

7

Moře ať burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě!

8

Řeky, tleskejte radostí, hory ať k tomu zpívají

9

před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě!