Žalmy 97

1

Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů ať zajásá!

2

Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá.

3

Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola!

4

Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se!

5

Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré.

6

Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy.

7

Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí!

8

Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým!

9

Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený!

10

Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!

11

Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným.

12

Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti!