Žalmy 96

1

Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem!

2

Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den.

3

O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!

4

Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný.

5

Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa.

6

Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera.

7

Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc!

8

Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte.

9

Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem!

10

Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě!

11

Jásejte, nebesa, země ať raduje se, moře ať burácí se vším, co je v něm!

12

Celý světa kraj ať se veselí, ať zvučí všechno lesní stromoví

13

před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!"