Žalmy 95

1

Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany!

2

Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit!

3

Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy.

4

V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy.

5

Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily!

6

Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!

7

On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit,

8

nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti,

9

když mě pokoušeli vaši otcové. Zkusili mě a viděli, co umím,

10

to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, až jsem si řekl: "Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!"

11

Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!"