Žalmy 92

1

Zpívaný žalm pro sobotní den.

2

Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší!

3

Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí

4

při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery.

5

Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých.

6

Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké!

7

Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší,

8

že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky.

9

Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky!

10

Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci!

11

Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem mě pokropíš.

12

Uvidím pád těch, kdo mě špehují, o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším!

13

Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste.

14

V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají.

15

Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je má Skála, je každé křivdy prost!