Žalmy 88

1

Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského.

2

Hospodine, Bože mé spásy, ve dne i v noci před tebou běduji.

3

Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění!

4

Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil.

5

Už patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený!

6

Zanechali mě mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni!

7

Shodils mě do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti.

8

Dolehlo na mě tvé zuření, svými vlnami jsi mě porazil! séla

9

Přátele ode mě zahnal jsi, způsobils, že si mě oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření,

10

oči mi hasnou trápením! Volám tě, Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své.

11

Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla

12

Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě?

13

Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek?

14

Já však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti má ranní modlitba.

15

Proč jen mě, Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář?

16

Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný.

17

Tvůj prudký hněv se přese mě valí, zdrcen jsem tvými hrůzami!

18

Pořád mě obkličují jako voda, zaplavují mě ze všech stran. Přátele i známé jsi ode mě zahnal, mým společníkem je temnota!