Žalmy 87

1

Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin

2

brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky.

3

Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla

4

"Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo mě poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!"

5

O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!"

6

Hospodin zapíše, až sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla

7

Ať proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno mé z tebe pramení!"