Žalmy 85

1

Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových.

2

Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství.

3

Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla

4

Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil.

5

Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám!

6

To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád?

7

Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval?

8

Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou!

9

Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen ať se nevracejí k svému bláznovství!"

10

Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí!

11

Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí.

12

Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří!

13

Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!