Žalmy 8

1

Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův.

2

Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa,

3

chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal!

4

Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil -

5

co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ?

6

O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,

7

nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.

8

Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř,

9

ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!