Žalmy 76

1

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův.

2

V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil.

3

Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu má své obydlí.

4

Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla

5

Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých!

6

Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli.

7

Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli!

8

Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš?

9

Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí.

10

Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla

11

Slavit tě musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš.

12

Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se!