Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Žalmy 75

1

Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův.

2

Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé!

3

Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám.

4

Země a všichni na ní až se budou třást, já sám jejím sloupům pevnost dám! séla

5

Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své!

6

Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!"

7

Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde.

8

Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje.

9

Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho až do dna, k sedlině!

10

Já se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!"

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic