Žalmy 71

1

Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben!

2

Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň mě!

3

Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám jsi mou skálou a pevností!

4

Vysvoboď mě, Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví!

5

Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí!

6

Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi mě vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála má!

7

Mnozí mě mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš.

8

Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!

9

Nezavrhuj mě, když věkem sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj mě!

10

Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo mě špehují, spolu radí se.

11

Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!"

12

Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi!

13

Ať jsou zahanbeni, ať už zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou ať jsou přikryti ti, kdo usilují o mé neštěstí!

14

Já zatím budu doufat bez ustání, chválit tě budu víc a víc.

15

Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - ač nevím ani, jak je vypočíst!

16

Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Pane, připomínat chci!

17

Učils mě, Bože, od mládí, až dosud vyprávím o tvých zázracích.

18

Neopouštěj mě, Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky!

19

Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný?

20

Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu mě ale znovu navrátíš, zpět mě vytáhneš z nejhlubších propastí!

21

Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys mě utěšil.

22

Já tě pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský!

23

Radostně ti budou zpívat mé rty i moje duše, kterou jsi vykoupil.

24

Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali o mé neštěstí!