Žalmy 70

1

Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův.

2

Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!

3

Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím!

4

Ať jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají.

5

Ať se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. Já sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! Má pomoc, má záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej!