Žalmy 64

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2

Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel mě ochraňuj.

3

Před úklady zlých mě prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců!

4

Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými.

5

Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí!

6

Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si,

7

"Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka!

8

Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran!

9

Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese.

10

Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné!