Žalmy 63

1

Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

2

Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.

3

Kéž bych tě ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel!

4

Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat.

5

Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat.

6

Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní tě slaví ústa má!

7

Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím.

8

Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých!

9

K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty mě podpíráš svou pravicí.

10

Ti, kdo však usilují o zkázu mé duše, sami se propadnou hluboko do země.

11

Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů až zavřou se!