Žalmy 6

1

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův.

2

Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení mě netrestej!

3

Smiluj se, Hospodine - jsem vysílen, uzdrav mě, Hospodine - v kostech mám děs!

4

Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?!

5

Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň mě!

6

V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil tě?

7

Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám!

8

Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel.

9

Odstupte ode mě, všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin!

10

Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá mé modlitby! Jen ať se stydí a ať se děsí, všichni mí odpůrci ať ustoupí, ať jsou zahanbeni ve chvíli!