Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Žalmy 57

1

Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně.

2

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine.

3

K Bohu, k Nejvyššímu zní mé volání, on se mnou dokoná své záměry!

4

Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi!

5

Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky.

6

Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!

7

Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do ní upadli. séla

8

Mé srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát.

9

Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!

10

Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:

11

Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic