Žalmy 55

1

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův.

2

Naslouchej, Bože, mé modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej,

3

popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání,

4

před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností mě chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist!

5

Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti mě oblehly.

6

Hrůza a děs mě svírají a přemožen jsem úzkostí.

7

Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid!

8

Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla

9

Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí.

10

Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje!

11

Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm.

12

Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest!

13

Kdyby protivník mě urážel, to bych snes, kdyby mě napadl nepřítel, skryl bych se.

14

Ale ty - člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec!

15

Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech!

16

Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla!

17

Já ale k Bohu zavolám, Hospodin bude má záchrana.

18

Večer i ráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš mě!

19

Bůh mě vykoupí z tohoto boje, pokoj mé duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně!

20

Bůh mě vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí!

21

Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil.

22

V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami!

23

Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - já ale v tebe skládám naději!