Žalmy 54

1

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův.

2

Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!"

3

Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem!

4

Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch.

5

Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla

6

Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán mě drží naživu!

7

Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, už s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On mě vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí!