Žalmy 53

1

Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.

2

Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by!

3

Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?

4

Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný!

5

Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?!

6

Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli tě, Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!