Žalmy 52

1

Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův.

2

Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu."

3

Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den!

4

Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest.

5

Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla

6

Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem!

7

Bůh tě však navždy porazí, chytne tě, z domova uchvátí, ze země živých tě vyhladí! séla

8

Spravedliví užasnou, až to uvidí, nakonec se ti zasmějí:

9

"Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" Já ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit tě budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými!