Žalmy 47

1

Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových.

2

Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti!

3

Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je všude na zemi.

4

On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany.

5

Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla

6

Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní.

7

Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte!

8

Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný:

9

Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil!