Žalmy 45

1

Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce.

2

Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře:

3

Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky!

4

Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své,

5

v té slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné!

6

Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou!

7

Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.

8

Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé!

9

Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami.

10

Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná.

11

Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň,

12

vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán.

13

I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří!

14

Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat má zlatem protkaný.

15

V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní jdou panny, družičky - k tobě přichází!

16

Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují.

17

Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, ať tě na věky věků chválí národy!