Žalmy 4

1

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův.

2

Odpověz na mé volání, Bože, má spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby!

3

Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla

4

Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!

5

Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla

6

Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte.

7

Mnozí říkají: "Kdo nám dá štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!"

8

Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.