Žalmy 36

1

Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida.

2

Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí!

3

Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k ní nenávist.

4

Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět.

5

I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí.

6

Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům.

7

Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš!

8

Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí!

9

Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš.

10

Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme.

11

Svou lásku rozestři na ty, kdo tě znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné.

12

Ať už nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků ať nepronásleduje mě! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, už nevstanou!